กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัมพร สุมณฑา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา สามารถ
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอโณทัย
ครู คศ.1