บุคคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุวดี สุขแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุณี ดำรงกิจ
ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

นางสาลินี คงเดิม
ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

นายสมร ทัดแก้ว
นักการ

นางสุภาพร ดอกเมฆ
แม่ครัว

นางชานิดา โรมรินทร์
แม่ครัว

นางสาวขวัญแข ไมหมาด
แม่ครัว