กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัฐฎ์พิชา หนูสมตน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจารึก พลเดช
วิทยากร