กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัฐฎ์พิชา หนูสมตน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวศิน แสงหว้า
ครู คศ.1

นายจารึก พลเดช
วิทยากร