ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
https://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1085460010