ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1085460010&Area_CODE=8501
https://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1085460010