กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุทฤศยา สรรพจักร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเกษศิริ อริยประยูร
ครู คศ.3

นางสาวปริณดา ณ ระนอง
ครู คศ.2

นางสาวศิรินธร เกื้อเพชร
ครูผู้ช่วย