กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุทฤศยา สุขสำราญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเกษศิริ อริยประยูร
ครู คศ.3

นางกันยา เครือสนิท
ครู คศ.2

นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์
ครู คศ.2