กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเกษศิริ อริยประยูร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกันยา เครือสนิท
ครู คศ.2

นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวสุทฤศยา สุขสำราญ
ครู คศ.1