กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุทฤศยา สรรพจักร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเกษศิริ อริยประยูร
ครู คศ.3

นางกันยา เครือสนิท
ครู คศ.2

นางสาววรุณยุพา ชูจันทร์
ครู คศ.2