วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา

"การศึกษาทำคนให้เป็นคน"                                                                                                           

วิสัยทัศน์

            “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารงาน แบบมีส่วนร่วม”

 

เอกลักษณ์

            “โรงเรียนดี มีคุณภาพ”

 

อัตลักษณ์

            “มีคุณธรรม เน้นความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น”

 

สีประจำโรงเรียน

            “เหลือง แดง