กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุรียา ทิพย์บุญทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปริณดา ณ ระนอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางชนัญญา นวลประโค
ครู คศ.1

นางสาววลัยพร อุ่มชัย
ครูอัตราจ้าง