กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุรียา ทิพย์บุญทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปริณดา ณ ระนอง
ครู คศ.2

นางชนัญญา นวลประโค
ครู คศ.1

นางสาววลัยพร อุ่มชัย
ครูอัตราจ้าง

นายวุฒิพงศ์ วันวิน
ครูผู้ช่วย