กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณกร พึ่งเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปิ่นแก้ว ลิ่มศิลา
ครู คศ.2

นางศิริรัตน์ ตัณฑวานิช
ครู คศ.2