ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเชื่่อม บุญพฤกษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2472 – 2477
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่ม รัชนิพนธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2477 – 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่ม ชูศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2485 – 2505
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธีย์ สุทธิรักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505 – 2508
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญกุล สุทธิวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508 – 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายคง คงแทน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509 – 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร พิริยะพงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521 – 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง ดำสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523 – 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีกุล กมลานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 – 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีกุล กมลานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538 – 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโภชน์ เพิงมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 – 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนึง โสตถิอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 – 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายเผ่าพงษ์ หีบเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 – 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายชวนะ คำกล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 – 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส จั่นสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายชติ บัณฑรวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศนัย ลีฬหพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 – 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายเสฐียร จันทะมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563 - ถึงปัจจุบัน