คณะผู้บริหาร

นายทัศนัย ลีฬหพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา