กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวภัทรภร สามเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุริยา ทิพย์บุญทอง
ครู คศ.2

นางสุมาลิน หาญโสดา
ครู คศ.2

นางสาวจงกล เจริญผล
ครู คศ.1

นางสาววลัยพร อุ่มชัย
ครูอัตราจ้าง