กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิตยา พงศ์ชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุมาลิน หาญโสดา
ครู คศ.2

นางสาวภัทรภร สามเมือง
ครูผู้ช่วย