กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิตยา พงศ์ชู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิรัช กัณหสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสุมาลิน หาญโสดา
ครู คศ.2

นางสาววิชาดา ทองสงค์
ครูผู้ช่วย