ปฐมวัย

นางธมนพัณณ์ แก้วสกด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางปรานอม สหธารา
ครู คศ.2

นางสาวสุมารินทร์ คำชาลี
ครู คศ.1

นางสาวกิตติยา วัฒนาลาภ
ครูอัตราจ้าง