ปฐมวัย

นางธมนพัณณ์ แก้วสกด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางจิตราภรณ์ บูรณชัย
ครู คศ.1

นางสาวพัฒนา ผึ่งผาย
ครู คศ.1

นางสาววาสนา อุทัยแสง
ครู คศ.1

นายกิตติพงศ์ บ้านนบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิตติยา วัฒนาลาภ
ครูอัตราจ้าง