ปฐมวัย

นางสาวทวี โลหะรุจิ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุมารินทร์ คำชาลี
ครูผู้ช่วย

นางปรานอม สหธารา
ครู คศ.2

นางสาวนพวรรณ พรหมพิชัย