คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางธมนพัณณ์ แก้วสกด
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพัฒนา ผึ่งผาย
ครู คศ.1

นางสาววาสนา อุทัยแสง
ครู คศ.1

นายกิตติพงศ์ บ้านนบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธิรา สร้างสมบัติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิตติยา วัฒนาลาภ
ครูอัตราจ้าง