กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววรศมน คัมภีรปกรณ์
ครู คศ.1

นางสาวอรอุษา ราชยอด
ครู คศ.1

นายจิราวุฒิ สิงอุดม
ครูผู้ช่วย