กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเอกญดา รังสิศิริไพบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบรรลือ ภิกษาวงศ์
ครู คศ.3

นายมนัส นิธิรักขพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวอรอุษา ราชยอด
ครู คศ.1