ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  สร้างขึ้นเมื่อ พ.. ๒๔๖๖ โดยหมื่นพิเศษภักดี กำนันตำบลหงาว  ร่วมกับราษฎรและนายอำเภอสมัยนั้นตั้งขึ้น เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๒ ชั้น ป.๓ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ตำบลหงาว  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  มีเนื้อที่ ๓ ไร่เศษ  โดยมี      นายเขือม  บุญพฤฎษ์  เป็นครูใหญ่คนแรก

  .๒๔๗๙  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอเมืองระนองเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จึงเปิดโรงเรียนใหม่ห่างจากโรงเรียนเดิม ประมาณ ๑ กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ตำบลหงาว มีเนื้อที่ ๔๖ ไร่  ๓  งาน  ๔  ตารางวา

.. ๒๔๒๗  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเด็กเล็กและชั้นอนุบาล ๑๒ ตามลำดับ

.. ๒๕๒๙ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดกลาง  ระดับเขตการศึกษา

.. ๒๔๓๑  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสูตรของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ

    .. ๒๕๓๕  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น ม.๑ตามนโยบายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

.. ๒๕๓๙  เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปตัวอย่าง

     พ.. ๒๕๔๑  ได้รับคัดเลือกจาก สปจ. ระนอง  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการศึกษาอบรม ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง เป็นกรณีพิเศษ

.๒๕๔๕ ได้รับคัดเลือกจาก สปจ. ระนอง ให้เป็นโรงเรียนแกนนำ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ สสวท.

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เป็นโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  ๓

        ปัจจุบันมี นายมนัส  จั่นสกุล  เป็นผู้บริหารโรงเรียน