ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบคำร้อวขอแก้0 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 0
แบบขอคัดสำเนาผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 0
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.54 KB 0
แบบฟอร์มจดหมายข่าว Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 146667
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 146793
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 146674
แผนปฏิบัติการจัดซื้อและจัดจ้าง ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.24 KB 146626
แผนปฏิบัติการจัดซื้อและจัดจ้าง ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.42 KB 146476
แผนผังขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 146629
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.4 KB 146362
แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากร รร.บ้านทุ่งหงาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.62 KB 146632
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.95 KB 146591
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.8 KB 146527
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.72 KB 146710