ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มจดหมายข่าว Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 58906
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 59011
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 58915
แผนปฏิบัติการจัดซื้อและจัดจ้าง ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.24 KB 58861
แผนปฏิบัติการจัดซื้อและจัดจ้าง ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.42 KB 58714
แผนผังขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 58854
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.4 KB 58595
แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากร รร.บ้านทุ่งหงาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.62 KB 58871
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.95 KB 58829
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.8 KB 58766
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.72 KB 58948