ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มจดหมายข่าว Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 29
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 69
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 71
แผนปฏิบัติการจัดซื้อและจัดจ้าง ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.24 KB 86
แผนปฏิบัติการจัดซื้อและจัดจ้าง ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.42 KB 85
แผนผังขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 85
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.4 KB 89
แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากร รร.บ้านทุ่งหงาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.62 KB 95
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.95 KB 95
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.8 KB 96
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.72 KB 403