ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มจดหมายข่าว Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 194830
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 194870
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 194879
แผนปฏิบัติการจัดซื้อและจัดจ้าง ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.24 KB 194891
แผนปฏิบัติการจัดซื้อและจัดจ้าง ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.42 KB 194897
แผนผังขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 194887
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.4 KB 194893
แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากร รร.บ้านทุ่งหงาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.62 KB 194898
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.95 KB 194901
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.8 KB 194901
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.72 KB 195225